Ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Κτηνιάτρου για την λειτουργία του κυνοκομείου του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2019

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 19-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνήςυποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 19-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνής.