Ανακοίνωση πρόσληψης Προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικου δικαίου οριμένου χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κομοτηνής