Ανακοίνωση-Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κομοτηνής

Συνημμένα: