Ανακοίνώση - Πρόληψη προσωπικου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου

Ανακοίνωση

Πρόσληψη προσωπικού στο Τμήμα  Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κομοτηνής

Συνημμένα: