Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση απόρων του Κέντρου Σίτισης του Δήμου Κομοτηνής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ Για την παροχή υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση απόρων

του Κέντρου Σίτισης Κομοτηνής ”

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση απόρων του Κέντρου Σίτισης Κομοτηνής ενδεικτικής δαπάνης 170.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).