Βελτίωση θέσης, αμοιβαία αλλαγή θέσης στη λαϊκή αγορά Κομοτηνής

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές που επιθυμούν να αλλάξουν την θέση, την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία από της παραπάνω κενωθείσες που είναι κατά την άποψή τους «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 10-05-2018 ημέρα Πέμπτη έως 18-05-2018 ημέρα Παρασκευή.