Τροποποίηση της παρ. 1 Α.α. της αριθμ. 160/5745/28-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΔΩΛΟ-ΛΑΒ