Τροποποίηση της αριθ. 18/4-01-2018 Απόφασης Δημάρχου ``περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων, Οικ/κου Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Απασχόλησης

Τροποποίηση της αριθ. 18/4-01-2018 Απόφασης Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων,  Οικ/κου Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Απασχόλησης.