Τροποποίηση της αριθ. 18/4-01-2018 Απόφασης Δημάρχου ``περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων, Οικ/κου Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Απασχόλησης