Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών
αναγκών του Δήμου Κομοτηνής

Συνημμένα: