ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

           

     Καλείσθε σε «δια περιφοράς» ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύµφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», καθώς και σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 11:00 έως 13.00, με την αποστολή της ψήφου σας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting), αφού λάβετε υπόψη σας τις εισηγήσεις κάθε επιμέρους θέματος, που επίσης έχουν αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-meeting)

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

 1. Υποβολή πρότασης του Δήμου Κομοτηνής με τίτλο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 2458/27.05.2020 (Κωδ. Προσκ. ΑΜΘ08, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 1198) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΜΥΡΕΣ-ΔΡΑΣΗ 5β.9.1
 2. Εγκριση ή μη κατάθεσης αγωγής για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 391 της πόλης της Κομοτηνής, στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 3. Εγκριση ή μη κατάθεσης αγωγής για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 214 στην οδό Εγνατίας στην Κομοτηνή, στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 4. Εγκριση ή μη του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της χρήσεως από 1-1-2019 έως 31-12-2019 του Ν.Π.: Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (αριθμ. 130/2020 απόφαση του Διοικ.Σ.)
 5. Εγκριση του προϋπολογισμού του Ν.Π.: Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής για το οικονομικό έτος 2021 (αριθμ. 152/2020 απόφαση του Διοικ.Σ.), κατόπιν της εκδοθείσας επ’ αυτού σύμφωνης γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
 6. Εγκριση του πίνακα 5Α Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ν.Π.: Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (αριθμ. 153/2020 απόφαση του Διοικ.Σ.).
 7. Εγκριση ή μη πρακτικού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
 8. Εγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Περδίκα 27 από τον Δήμο Κομοτηνής για την προσωρινή στέγαση αναξιοπαθούντων δημοτών του.
 9. Εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη αυξημένων εξόδων νοσηλείας σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
 10. Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
 11. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Κομοτηνής έτους 2020.
 12. Συγκρότηση τριμελών γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών στις προμήθειες καθώς και στις γενικές εργασίες.
 13. Εγκριση δαπανών που έγιναν από τη χρήση της πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020.
 14. Ανάθεση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021 σε τακτικό υπάλληλο του Δήμου  ποσού 6.000 ευρώ.
 15. Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός των Προέδρων των Κοινοτήτων Δήμου Κομοτηνής ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2021.
 16. Εγκριση ή μη απαλλαγής μισθωμάτων κυλικείων.
 17. Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Δημοτικό Φόρο-Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού - ΤΑΠ, Απαλλαγή Τελών Κοινοχρήστου Χώρου και Παράβαση Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
 18. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού - Δημοτικό Φόρο - ΤΑΠ.
 19. Εγκριση ή μη παράταση της σύμβασης για την περισυλλογή, αποθήκευση και εκποίηση είκοσι επτά (27) εγκαταλειμμένων οχημάτων μεταξύ της Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ και Δήμου Κομοτηνής.                 
 20. Έγκριση ή μη παράτασης της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής, το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής και την Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής για την υλοποίηση Συνοδευτικών μέτρων της Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.
 21. Εγκριση ή μη παράτασης χρόνου παράδοσης υλικών που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για επούλωση φθορών για το έτος 2020.
 22. Εγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Συντηρήσεις - Διαμορφώσεις Εσωτερικής Οδοποιίας Πόλης Κομοτηνής 2018-2019.
 23. Εγκριση Παράτασης συμβάσεων των αναδόχων της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 - ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ του ΕΠ Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους - ΤΕΒΑ.
 24. Έγκριση Παράτασης της σύμβασης Παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας έτους 2020 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής με ΟΠΣ 5000571.
 25. Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων  του Δήμου, στην ανάδοχο.
 26. Ανάθεση ή μη εργασιών καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων και ιατρείων από 1-1-2021 για δύο μήνες με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού covid-19 (αριθμ. 441/2020 ΑΟΕ).
 27. Ανάθεση προμήθειας 45 tablet και καρτών ασύρματης σύνδεσης για τις ανάγκες τηλεκπαίδευσης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πρόληψη και τον περιορισμό του Κορωνοϊού COVID-19 (Αρ. 436/2020 Αποφ. οικονομικής επιτροπής).
 28. Εγκριση ή μη πρακτικού Νο2 ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: Ανακατασκευή Αγωνιστικών Χώρων Γηπέδων.
 29. Εγκριση ή μη των Πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων για το έτος 2021.
 30. Εγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης της Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για ένα έτος, για τις κατηγορίες του αρχικού διαγωνισμού που κατέστησαν άγονες, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 31. Εγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας  με τίτλο Κάλυψη έκτακτων αναγκών απόρων σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για το έτος 2021 και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού.
 32. Εγκριση Πρακτικού Νο2 του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας έτους 2021-2022 -ανάδειξη αναδόχου.
 33. Εγκριση Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της εργασίας: Εργασίες Περισυλλογής και Επανένταξης Αδέσποτων Ζώων για το έτος 2021 -ανάδειξη αναδόχου.
 34. Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 93789 του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
 35. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ»
 36. Εγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΟΡΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
 37. Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018.
 38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο Προμήθεια Σκιάστρων (κιόσκια).
 39. Εγκριση ή μη τευχών δημοπράτησης, όρων διακήρυξης και πρακτικού ηλεκτρονικής κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
 40. Εγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων μισθωμάτων λόγω COVID 19.
 41. Έγκριση ή μη της 5ης αναμόρφωσης του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής (υπ’ αριθμ. 49/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)
 42. Έγκριση ή μη του ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2021  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής (υπ’ αριθμ. 51/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου).
 43. Έγκριση στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούµενη δημοσίευση, σύμφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2 (β) του Ν. 4412/2016 για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής  και του Αστικού ΚΤΕΛ Κομοτηνής.

 

                                                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

                                                                                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                         

                                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ     

1.Πολιτειάδης Δημήτριος, 2.Ισμαήλ Λεβέντ, 3.Κιοσέ Εριτζάν, 4.Κυριαζής Ιωάννης, 5.Μουρτίδης Ιωάννης, 6.Αντώνιος Γραβάνης, 7.Ανέστης Βαφειάδης, 8.Γεώργιος Ζαφειρίδης, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,

 1. Γραφείο Δικηγόρων,
 2. Μαρία Σοφιανού, Γενική Γραμματέα του Δήμου Κομοτηνής,
 3. Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων,
 4. Νικολέττα Χονδροματίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

ΚΟΙΝ.: Στους

1.Τσακιρίδη Ευστράτιο, 2.Χαραλαμπίδη Παναγιώτη, 3.Λάπατα Αθανάσιο, 4.Λεχούδη Κίμωνα, 5.Μανίτσα Θεόδωρο, 6.Κουτσογιάννη-Κρόκου Κρυσταλένια, 7.Καλοδημίδη Πάρι, αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.