ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ