Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη για την Οικονομική Επιτροπή