Πρόσκληση για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής από 01-09-2020 έως την 31-07-2021

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής λαμβάνοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
  3. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας» Πρόγραμμα διαύγειας και άλλες διατάξεις
  4. Το Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠ «ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής»
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  6. Την με αριθμό 2387/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007043948) συνταχθείσα μελέτη για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής

 

Την ανάγκη για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, (Παιδίατρου) για τον ιατρικό έλεγχο και την φροντίδα των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής.

Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής από 01-09-2020 έως την 31-07-2021, αντί του ενδεικτικού συνολικού ποσού των 6.783,00€.

 

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (Γρ. Μαρασλή 1, 69133 Κομοτηνή, 1ος όροφος), μέχρι την Δευτέρα 03 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών-ενδεικτικό προϋπολογισμό, τα δικαιολογητικά αλλά και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της  μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή.

            Αρμόδιος υπάλληλος: Μερέτη Μαρία  τηλ.: 25310/23175.

Κομοτηνή   20-07-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΚΕ.ΜΕ.Α

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα: