ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομοτηνή, 01/12/2014
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 54170
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Προς
Πληροφορίες: Σεραφείμ Μαρία Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλ.:2531352448

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε έκτακτη προμήθεια τροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου του Δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισµού 7.458,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13%).
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήµου της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προµηθειών και συγκεκριμένα έως 08/12/2014 και ώρα 13.00 μ.μ.
Αρµόδια υπάλληλος Σεραφείμ Μαρία, τηλ. 2531352448.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ