Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομοτηνή, 04/12/2014
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 54746
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Προς
Πληροφορίες: Σεραφείμ Μαρία Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλ.:2531352448

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισµού 1,222,01€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%).
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήµου της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών και συγκεκριμένα έως και 09/12/2014 και ώρα 13.00 μ.μ.
Αρµόδια υπάλληλος Σεραφείμ Μαρία, τηλ. 2531352448.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ