ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Της Επιτροπής ορισθείσης με την αριθ.  802/7596/20-3-2020 απόφαση του Δημάρχου Κομοτηνής για την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή υποψηφίων δικηγόρων να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής.

Στην Κομοτηνή σήμερα  30 Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Γ. Βιζυηνού αρ. 1), στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, η Επιτροπή που ορίσθηκε για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για την Πρακτική Άσκηση υποψηφίων Δικηγόρων στο Δήμο Κομοτηνής καθώς και για την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των υποψηφίων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής , αποτελούμενη από τους:

  1. Σοφιανού Μαρία, Γενική Γραμματέα Δήμου Κομοτηνής
  2. Παπάζογλου Βαρβάρα, Νομική Σύμβουλο Δήμου Κομοτηνής
  3. Τσοχατζή Αθανάσιο, προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Η ανωτέρω Επιτροπή, συνεδρίασε προκειμένου να επιλεγεί με δημόσια κλήρωση όπως προβλέπεται στην σχετική ανακοίνωση υπ΄ αριθ. πρωτ:5979/3-3-2020  ο ένας (1) υποψήφιος δικηγόρος που θα πραγματοποιήσει μέρος της άσκησής του, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής, μεταξύ των επτά (7) αιτούντων υποψηφίων δικηγόρων.

Στους υποψηφίους δικηγόρους που υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο Κομοτηνής 1.-Ντατζή Ανδρονίκη 2.-Τσαδήμα Ελευθερία 3.-Αντωνίου Μαρία 4.-Μολλά Μουσταφά Φαδιλέ 5.-Διαμαντόπουλο Παναγιώτη, έχει επιδοθεί το υπ΄ αριθ.πρωτ: 7846/26-3-2020 έγγραφο του Δήμου μας για τον τόπο και την ώρα της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία τους λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του.

    Οι υποψήφιοι δικηγόροι που κατέθεσαν αίτηση στο Δήμο Κομοτηνής για να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής είναι οι κάτωθι:

1.-Ντατζή Ανδρονίκη

2.-Τσαδήμα Ελευθερία    

3.-Αντωνίου Μαρία

4.-Μολλά Μουσταφά Φαδιλέ

5.-Διαμαντόπουλος Παναγιώτης

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στη διενέργεια της κλήρωσης με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου (χαρτάκια με το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων δικηγόρων) και αφού διαβάστηκαν δυνατά τα ονόματα των υποψηφίων γραμμένα στα χαρτάκια μπήκαν στην κληρωτίδα για να κληρωθεί ο ένας  (1) υποψήφιος που θα πραγματοποιήσει μέρος της άσκησής του, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής

 Στην συνέχεια η κα Σοφιανού Μαρία τράβηξε έναν κλήρο από την κληρωτίδα, ο οποίος αφού επιδείχθηκε σε όλα τα μέλη της επιτροπής αναγνώσθηκε δυνατά. Έτσι το αποτέλεσμα της κλήρωσης διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Διαμαντόπουλος Παναγιώτης

 

    Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής.

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε όπως παρακάτω:

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ                 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ                  ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: