ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019-2023 ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019-2023 ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παρατείνεται η Δημόσια Διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 έως και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

 

Ο Δήμος Κομοτηνής θέτει σε δημόσια διαβούλευση από την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 έως και την Παρασκευή 13 Μαΐου  το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023. Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν και εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο οποίο αποτυπώνονται οι εξειδικευμένες δράσεις με τον αντίστοιχο οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Κομοτηνής.

Οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο gdkomot@otenet.gr και στο b.rachmanidou@komotini.gr με την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», ή γραπτώς στο Γραφείο Δημάρχου στη διεύθυνση Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 69132.,