Παράδοση και Παραλαβή Ψηφοδόχων και λοιπού εκλογικού υλικού στο Δήμο Κομοτηνής