Ορισμός Αντιδημάρχων που αναπληρώνουν τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τα καθήκοντά του σε θέματα Πολιτικής Προστασίας

                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1
Τ.Κ.69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ                                

          Κομοτηνή 11/05/2023

          Αριθμός πρωτοκόλλου: 11552

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 1812

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

Αφού έλαβε υπόψη: 

1-Τις διατάξεις του άρθρου 58, 59 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2-Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3-Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4-Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5-Την εγκύκλιο 48/22119/7-4-2020 (ΑΔΑ:9ΚΒΖ46ΝΤΛ6-ΕΞΦ) “Ορισμός Αντιδημάρχων” του ΥΠ.ΕΣ.

6-Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: «Ορισμός Αντιδημάρχων»

7-Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Κομοτηνής , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  66.390  κατοίκους. (ΦΕΚ 699/Β/2014)

8-Το γεγονός ότι ο Δήμος Κομοτηνής έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες (άρθ.1 και 2 Ν. 3852/2010)

9-Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής (ΦΕΚ 4419/B/2020)

10-Το γεγονός ότι στο Δήμο Κομοτηνής μπορεί να ορισθούν 6 Αντιδήμαρχοι

11-Το άρθρο 47 του ν.4647/2019 με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 7  άρθρο 59 ν.3852/2010 ως εξής: «Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων - συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»

12- Την αριθμ. 4743/2023 απόφαση του Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων»

13- Την αριθμ.Α1161/18-4-2023 με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και  οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 23 παρ.4 Ν.4642/2020.

 

14- Την αριθμ. 2608/2019 απόφαση του Δημάρχου «Ορισμός Εντεταλμένου ∆ημοτικού Συμβούλου Δήμου Κομοτηνής» για θέματα Πολιτικής Προστασίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους Αντιδημάρχους με σειρά προτεραιότητας α) Οικονομικών θεμάτων, Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δημήτριο Πολιτειάδη και β) Διοίκησης, Συντονισμού και Καθημερινότητας κ. Λεχούδη Κίμωνα ως αναπληρωτές του σε θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τα καθήκοντα του Δημάρχου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Πολιτειάδης που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λεχούδη Κίμωνα.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα παρακάτω καθήκοντα:

  • Σύσταση Στοιχείου Διοίκησης με τους επικεφαλής των κύριων φορέων που εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, Δ/ΝΑΗ ΔΑΣΩΝ κλπ) για την λήψη απόφασης και υλοποίησης της μερικής ή ολικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής, από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους.
  • Λήψη της απόφασης και υλοποίηση της μερικής ή ολικής οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών, σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής, από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους.
  •  Συντονισμός και επίβλεψη του έργου πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στο Δήμο.
  • Εφαρμογή των σχεδίων Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών λόγω εξελισσόμενης η επικείμενης καταστροφής για λόγους προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.
  • Εφαρμογή των Μνημονίων Ενεργειών εκτάκτων Αναγκών λόγω εξελισσόμενης η επικείμενης καταστροφής για λόγους προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την δημοσίευσή της και δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, αναρτάται στην ιστοσελίδα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς επίσης και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

 

Εσωτερική Διανομή :                                                                   

1.Αντιδημάρχους                                                                  

2. Γ.Γ.Δήμου

3.Διευθύνσεις,Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα
Γραφεία του Δήμου