Ορισμός άμισθου ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Κομοτηνής