Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής των προτάσεων – αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης