ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κομοτηνή, 01/12/2014

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                          Αρ.πρωτ. : 54126

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή                                                              

Πληροφορίες: Σεραφείμ Μαρία                                                          

Τηλ.:2531352448                                                                        

                                                                                     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση για ματαίωση

α)του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α’ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης για το 2015»,

β) του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας Και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής»  και

γ) του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α’ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης για το 2015

Ο Δήμος Κομοτηνής με την αρίθ. 218/2014  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφάσισε τη ματαίωση και την επαναπροκήρυξη των ανωτέρω διαγωνισμών εφόσον και όταν η Υπηρεσία ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διεξαχθούν οι εν λόγω διαγωνισμοί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως προβλέπει ο ν.4281/2014 (Α΄ 160), άρθρα 136 και 201, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.4281/2014 (Α΄ 160), άρθρα 157 και 201.

Σημειώνουμε ότι οι άμεσες ανάγκες του Δήμου (τρόφιμα και είδη καθαριότητας) θα αντιμετωπιστούν με διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών και μέχρι του επιτρεπτού ορίου των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για τις οποίες θα εκδοθούν άμεσα οι σχετικές διακηρύξεις.

 

Ο Δήμαρχος

 

                   Γεώργιος Πετρίδης