Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Κομοτηνής στις 31-10-2020