Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κομοτηνής /5-12-2020