ΚΕΜΕΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΕΜΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΣΟΧ  5/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της ∆ράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος