Γνωστοποίηση πρόσληψης για την κάλυψη θέσης Γενικού Γραμματέα