Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Πρόσληψης με επιλογή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι ΗΣΗ

 Πρόσληψης με επιλογή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Συνημμένα: