ΔΚΕΠΠΑΚ-Πρόγραμμα άθληση για όλους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ   Γ.ΜΑΡΑΣΛΗ 4

 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

Email: athlmazk@otenet.gr

Τηλ. 2531036783

 

 

                        Κομοτηνή,  23-10-2017

                            Α.Π.  836

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

            Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού -Παιδείας -Αθλητισμού Κομοτηνής

 ( Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. ) με στόχο τη βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την ψυχαγωγία, θα υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, για την περίοδο 2017 -18 ( Α.Δ.Σ. 50 /2017 ), με τη συνεργασία και την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας  Αθλητισμού.

 

Α)  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Άσκηση στην παιδική ηλικία για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών

2. Άσκηση Ενηλίκων

3. Άθληση και Γυναίκα

4.Άσκηση στην Τρίτη ηλικία

Β)  ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ( ΑΜΕΑ )

Γ.)  ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

 

            Πλέον των παραπάνω θα υλοποιηθούν ΠΡΟΤΥΠΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ προγράμματα (Άσκησης & Υγείας) για ειδικούς πληθυσμούς και χρόνιες παθήσεις (διαβητικοί, καρδιοπαθείς, παχύσαρκοι, προβλήματα οστεοπόρωσης και πόνους στη μέση, μυοσκελετικά προβλήματα) με τη συνεργασία του ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ. Θα προσληφθούν για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους δέκα τρείς (13) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

  Όσοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ενδιαφέρονται να εργαστούν ως ωρoμίσθιοι (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών) στα παραπάνω προγράμματα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από  25-10- 2017  μέχρι και την 7-11-      2017  στα γραφεία της  Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.  Γρ.Μαρασλή 4 (δίπλα στο Δημοτικό κολυμβητήριο Κομοτηνής) τηλ. 25310- 36783 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  

   1.  Αίτηση .

 

   2. Ευκρινές  φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας,   μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.

 

  3.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

  4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

  5.  Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

 

  6. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά

στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή

άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού

χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα

από την Επιθεώρηση Εργασίας.

 

  7.  Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της Γ.Γ.Α, ή

επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή

ειδικότητας κ.λπ.

 

  8.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: A) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και

στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή

 

  9.  Βεβαίωση  του ΟΑΕΔ  ότι είναι άνεργος.

 

 10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής

οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Κριτήρια επιλογής

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάση του ΦΕΚ :1774/17-06-16 « Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» .

 

Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο

δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες - διδακτορικό: 1 μονάδα.

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες

Μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο ) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η  αθροιστική βαθμολόγηση τους.

Εμπειρία: Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα έιναι πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 θα υπολογίζονται αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.

 

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να μοριοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προυπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής:Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) χ 0,05 μονάδες

 

Πολυτεκνία βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα 0,3 μονάδες για  τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Μονογονεϊκή οικογένεια: 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο , βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική μέριμνα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα ( σε περίπτωση που έχει προυπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.).

 

Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ

Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχει ειδίκευση.Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με την συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν  Π.Φ.Α. με προυπηρεσία ενός τουλαχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

 

                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ