Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  το προσεχές διάστημα τα εξής έργα:

  • Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης Δήμου Κομοτηνής 2018-2019 συνολικού ποσού 1.000.000,00 €
  • Έκτακτες διασωστικές εργασίες στο κτήριο της παλαιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του προγράμματος με ακρωνύμιο “CHIC” συνολικού ποσού 80.000,00 €

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας όπως ορίζεται με το άρθρο 221, παρ. 10 του Ν. 4412/2016

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Πάσσου Δέσποινα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ