Διαβούλευση -“ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ο Δήμος Κομοτηνής λαμβάνοντας υπόψιν του  τις διατάξεις του  Ν. 4442/7-12-2016  και   της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ, με τις οποίες  διαφοροποιήθηκε πλήρως το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δυνατότητα μετάδοσης μουσικής από τα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα και αποσκοπώντας στην ίση μεταχείριση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών αλλά και στην διασφάλιση της κοινής ησυχίας, διαμόρφωσε και θέτει προς διαβούλευση την "ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ".