Αριθ. Απόφασης 392/2019 -΄Εγκριση ή μη Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Δήμου Κομοτηνής (υπ΄αριθ.14/2019 ΑΕΠΖ).