Απόφαση - Ορισμός Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης