Απόφαση Δημάρχου -Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας