Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ -Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Δήμου Κομοτηνής για την απρόσκοπτη λειτουργεία των δημοτικών σφαγείων του Δήμου Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στη μίσθωση :

Α) ενός (1) φορτηγού μεταφοράς ζώντων ζώων

Β) ενός (1) φορτηγού – ψυγείου

Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι :

1) έχουν λάβει γνώση των όσων αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

2) πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

3) τι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Β) Τεχνική προσφορά.

Γ) Οικονομική προσφορά.

Δ) Όλα τα δικαιολογητικά και το σύνολο των προσφορών οφείλουν να είναι στην ελληνική γλώσσα και να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

Αντικείμενο.

Α) Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ζώντων ζώων από και προς τα δημοτικά σφαγεία του Δήμου Κομοτηνής, με ένα (1) φορτηγό μεταφοράς ελάχιστου δυναμικού πέντε (5) τόνων. Οι ημέρες χρήσης του φορτηγού έχει οριστεί για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σύμφωνα με το πρόγραμμα τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Κομοτηνής.

Α) Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προϊόντων  από και προς τα δημοτικά σφαγεία του Δήμου Κομοτηνής, με ένα (1) φορτηγό – ψυγείο μεταφοράς ελάχιστου δυναμικού δύο (2) τόνων. Οι ημέρες χρήσης του φορτηγού έχει οριστεί για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σύμφωνα με το πρόγραμμα τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Κομοτηνής.

Τεχνική Προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι στην τεχνική τους προσφορά οφείλουν να υποβάλλουν Φύλλο Συμμόρφωσης, στο οποίο θα δηλώνουν ότι :

Α) Στο φορτηγό χρήσης θα εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση τους καθώς επίσης ότι το κόστος αυτό θα βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Β) Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Γ) Η άδεια καταλληλόλητας οχήματος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία η οποία οφείλει να είναι σε ισχύ για όλη  την χρονική διάρκεια της ανάθεσης.

Δ) Τα οχήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να πληρούν όλα τα απαραίτητα από την κείμενη νομοθεσία, να είναι κατάλληλα για τις μεταφορές τις οποίες προορίζονται, να διαθέτουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ε) Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος :

1) για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών.

2) για να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, των αγαθών κ.ο.κ..

3) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το προσωπικό το οποίο θα χρησιμοποιεί.

4) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το όχημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

5) για την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων.

6) το χρησιμοποιούμενο όχημα θα έχει όλες τις απαραίτητες άδειες για την νόμιμη χρήση του για την εκτέλεση των εργασιών για όλη την διάρκεια ισχύς της σύμβασης.

Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας η αναθέτουσα θα διακόψει άμεσα την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο και θα προβεί στην λήξη της σύμβασης χωρίς να αποζημιώσει τον ανάδοχο. 

Οικονομική προσφορά.

Α) Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ευρώ.

Β) Οι τιμές της προσφοράς θα είναι σταθερές για όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Στις τιμές προσφοράς ο προσφέρον οφείλει να συνυπολογίσει το σύνολο των δαπανών για την καταλληλόλητα χρήσης και καλής λειτουργίας του οχήματος, κρατήσεις κ.ο.κ. πέραν του κόστους καυσίμων των οχημάτων το οποίο θα καλύπτεται από την αναθέτουσα.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 11/12/2017. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπρόσωπος στα γραφεία της αναθέτουσας, είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση «Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Δήμου Κομοτηνής, Βασιλέως Παύλου αρ. 10, 1ος όροφος». Παροχή πληροφοριών στο τηλέφωνο 2531037823.

 

 

Κομοτηνή, 27/11/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.

Παρθένιος Τζενετίδης