Ανακοίνωση για διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

Προσκαλεί τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων περιφερειαρχών ή των νομίμων εκπροσώπων αυτών σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, με θέμα «Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα δημοτικά συμβούλια εν όψει εκλογών α΄και β΄ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 8481/10.02.2022(ΦΕΚ 674/15.02.2022)».

            Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν να είναι διαπιστευμένοι από τον επικεφαλής της δημοτικής ή περιφερειακής τους παράταξης.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να συνταχθεί δελτίο τύπου προκειμένου να καταστεί εφικτή η μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση αυτής.

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

                                                                     

 

 

 

 

 

Συνημμένα: