ΕΝ.ΚΑ Ροδόπης

Η Ένωση Καταναλωτών Νομού Ροδόπης είναι ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη πολιτική ένωση καταναλωτών και μέχρι σήμερα αριθμεί 500 μέλη. 

Ιδρύθηκε το έτος 1998, δυνάμει της υπ’αριθμ.: 63/1998 (263/ΕΜ-44/18-02-1998) Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασίας Εκούσιας Δικαιοδοσίας), εγγράφηκε στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών της άλλοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης, λαμβάνοντας αριθμό μητρώου: 1/98 και στο ειδικό βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, με αύξοντα αριθμό: 762/2012. Είναι εγγεγραμμένη νομίμως στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, σύμφωνα με το Ν. 3587/2007 και την υπ' αριθμ.: Ζ1-349/03-03-09 (ΦΕΚ Β΄524/23-03-09) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Από τον Ιούνιο του 2013 αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «Η Παρέμβαση».

 

Το βασικό έργο της ένωσης επικεντρώνεται στην:

  • διαμεσολάβηση σε προβλήματα που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους τόσο με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και με τις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (ΔΕΚΟ) και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
  • ενημέρωση  σε καταναλωτικά θέματα, με σκοπό την εδραίωση καταναλωτικής συνείδησης από τους συμπολίτες μας
  • ενημέρωση και συνδρομή σε θέματα υπερχρέωσης των νοικοκυριών
  • προστασία του περιβάλλοντος.