Το οργανόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής

Οι οριζόντιες υπηρεσίες σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών και λειτουργιών του Δήμου. Οι κάθετες υπηρεσίες σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις από τα αντίστοιχα τμήματα.