Οι Δημοτικές επιχειρήσεις

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής - ΔΕΥΑΚ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), είναι μία από τις πρώτες επιχειρήσεις που συστάθηκαν σε εφαρμογή του Ν.1069/80. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, επιχείρηση ειδικού σκοπού, άρθρο 252 του Ν.3463/06 που σκοπό έχει την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής αρμοδιοτήτων του Δήμου Κομοτηνής, όπως ορίζει ο Ν.1069/80.

Όλη η λειτουργία της επιχείρησης κατατείνει στην εξυπηρέτηση των δημοτών της Κομοτηνής, που σήμερα ανέρχονται σε 65.000 περίπου, ως προς την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό, στην απορροή των όμβριων υδάτων, στην συλλογή και καθαρισμό των ακαθάρτων.
Ο συστατικός νόμος της ΔΕΥΑΚ (ν.1069/80), παρέχει την δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σε άλλους τομείς όπως αυτός της τηλεθέρμανσης, της παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κ.λ.π.

Η ΔΕΥΑΚ στην έναρξη λειτουργίας της το 1989 συνάντησε ένα ανεπαρκές σύστημα εξωτερικού υδραγωγείου, πεπαλαιωμένο δίκτυο διανομής νερού, ελλιπέστατο δίκτυο ομβρίων και ανυπαρξία συστήματος αποχέτευσης λυμάτων.
Το πόσιμο νερό προέρχεται από συνδυασμό επιφανειακής υδροληψίας και υδρογεωτρήσεων και διατίθεται στην κατανάλωση αφού υποστεί μηχανική και χημική επεξεργασία ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής που επιβάλλουν η εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η ΔΕΥΑΚ υλοποίησε ένα ευρύτατο επενδυτικό πρόγραμμα από πόρους που εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την ίδια συμμετοχή της στα έργα.

Οι επενδύσεις της ΔΕΥΑΚ περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης τη επιφανειακής υδροληψίας και αγωγό μεταφοράς νερού, υδρογεωτρήσεις, αναβάθμισης και επέκτασης των αντλιοστασίων μεταφοράς νερού, εγκαταστάσεις επεξεργασίας, δεξαμενές καθίζησης, ταχυδιυλιστήριο, δεξαμενές αποθήκευσης, αντικατάστασης του δικτύου διανομής πόσιμου νερού, κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού των λυμάτων.

Οι στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. υλοποιούνται με την εργασία 100 περίπου υπαλλήλων. Επιστημονικό, εργατοτεχνικό και διοικητικό προσωπικό διαρθρώνονται και συνεργάζονται αποτελεσματικά σύμφωνα με το οργανόγραμμα της επιχείρησης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. απασχολεί οχτώ (9) πτυχιούχους ΑΕΙ, τέσσερις (4) πτυχιούχους ΤΕΙ, είκοσι επτά (27) διοικητικούς υπαλλήλους και εξήντα (60) εργατοτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κλπ.).

Διεύθυνση: Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531025555, 2531081060
ΦΑΞ: 2531081066, 2531033244

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deyakom.gr/
 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΚΕΜΕΑ

Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και υπό το διακριτικό τίτλο «ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» αποτελεί τη συγχώνευση των Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των πρώην Δήμων Κομοτηνής, Αιγείρου, Ν.Σιδηροχωρίου και συγκεκριμένα των παιδικών σταθμών, των Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας, τη Φιλαρμονική Ν.Σιδηροχωρίου και το ΝΠΔΔ Αλέξανδρος Συμεωνίδης του πρώην Δήμου Κομοτηνής. Στόχοι και σκοποί του νομικού προσώπου είναι: 

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων και λοιπών ιδρυμάτων προαγωγής της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Ειδικότερα:
Α. Η παροχή υπηρεσιών Αγωγής, Φροντίδας, Προστασίας και Αλληλεγγύης στον βρεφονηπιακό και παιδικό πληθυσμό του Δήμου Κομοτηνής, 
Β. Οι Υπηρεσίες Φροντίδας, Προστασίας και Αλληλεγγύης στην Τρίτη και Τέταρτη ηλικία του Δήμου Κομοτηνής, ήτοι: 

Ειδικότερα:
2. Η εκπόνηση και εφαρμογή σχετικών μελετών, κοινωνικών προγραμμάτων και οι ενέργειες για τη χρηματοδότησή τους από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους, μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
3. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με την παροχή συναφών υπηρεσιών.
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΗ

Α/Α

ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΛ.  ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ.

1

Α’ βρεφονηπιακός σταθμός

ΓΕΩΡΓ. ΖΑΡΙΦΗ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

2531084656

2

Β’ βρεφονηπιακός σταθμός

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΕΡΜΑ

2531027135

3

Γ’ βρεφονηπιακός σταθμός

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 11

2531028281

4

Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ

25310 31538

5

Ε’ βρεφονηπιακός σταθμος

ΟΛΥΜΠΟΥ 1

2531031190

6

Ζ’ βρεφονηπιακός σταθμός

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1

25310 22705

7

Η’ βρεφονηπιακός σταθμός

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

25310 72342

8

ΠΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ

ΑΙΓΕΙΡΟΣ

2531097202

9

ΠΣ Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗ

Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗ

2535021313

10

ΠΣ ΚΟΣΜΙΟΥ

ΚΟΣΜΙΟ

25310 29083

11

ΠΣ ΡΟΔΙΤΗ

ΡΟΔΙΤΗΣ

25310 37731

12

ΠΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ

25310 51382

13

1ο ΚΑΠΗ

Φιλίππου 2-4

2531027702

14

2Ο ΚΑΠΗ

Γρ. Μαρασλή 1

25310 83981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: Γρ. Μαρασλή 1  και Πύργου γωνία, 69100, Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531023175, 2531081984, 2531072414
ΦΑΞ: 2531081983

ηλεκτρονική διέυθυνση: http://www.kemeak.gr/
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Παιδείας– Αθλητισμού Κομοτηνής είναι αποτέλεσμα Συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Κομοτηνής, Αιγείρου, Ν.Σιδηροχωρίου σε νέα Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κομοτηνής, οι δραστηριότητες της οποίας διακρίνονται σε τρεις τομείς:

Ι) Τομέας Πολιτισμού:

1) Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με την ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
2) Η διοργάνωση πολιτιστικών τοπικών δρώμενων και εκδηλώσεων προβολής της τοπικής κοινωνίας και των πολιτιστικών της αγαθών και πόρων,
3) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης.
4) Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
5) Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
6) Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
7) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η εφαρμογή πολιτικών που θα αποσκοπούν στην ανάδειξη, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Κομοτηνής στον Ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό.
8) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.
9) Η ίδρυση και λειτουργία Φιλαρμονικής.
 

ΙΙ) Τομέας Αθλητισμού:

1) Η λειτουργία αθλητικού κέντρου και γυμναστηρίου.
2) Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών.
3) Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης.
4) Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δήμου Κομοτηνής όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.

ΙΙΙ) Τομέας Παιδείας:

1) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ).
2) Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
3) Η λειτουργία ωδείου.

Διεύθυνση:  ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ 14, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2531031022, 2531083116
ΦΑΞ: 2531030644

E-mail: dkeppak@gmail.com
 

Δημοτικό Περιφερειακό ΘέΑΤΡΟ Κομοτηνής - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κομοτηνής ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1984 και λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ, βάση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ - Δήμου Κομοτηνής και Υπουργείου Πολιτισμού. Οι στόχοι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κομοτηνής είναι οι εξής:
Η οργάνωση και παρουσίαση Επαγγελματικών Θεατρικών παραστάσεων.
Η αξιοποίηση και ανάδειξη ντόπιου στελεχιακού καλλιτεχνικού δυναμικού.
Η παρουσίαση παράλληλων θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η λειτουργία ερασιτεχνικού σχήματος στα πλαίσια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Η συμμετοχή στις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κομοτηνής.
Η ανάδειξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ σε ζωτικό φορέα καλλιτεχνικής ανάπτυξης και πνευματικής καλλιέργειας, που μπορεί να συνδιαλέγεται γόνιμα σε θέματα πολιτισμού τόσο με τους όμορους Βαλκανικούς λαούς, όσο και με τους απόδημους Θρακιώτες.

Διεύθυνση: Γ. Κονδύλη 30, 69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531027484, 2531025970, 2531037770
 ΦΑΞ: 2531037770
 E-mail: theatrokomotinis@gmail.com

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dipethekomotinis.gr/
 

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής

Πρόκειται για τη συγχώνευση των υφισταμένων σχολικών επιτροπών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των πρώην Δήμων Κομοτηνής, Αιγείρου, Ν. Σιδηροχω ρίου σε νέο Ν.Π.Δ.Δ Σκοπός του είναι:
Η διαχείριση και κατανομή των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας
των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).

Οι συντηρήσεις και μικροεπισκευές πάγιου εξοπλισμού εκτός κτιρίων.

Οι προμήθειες εποπτικών μέσων, επίπλων και σκευών, μηχανών γραφείου, βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, γραφικής ύλης και φαρμακευτικού υλικού τα έξοδα καθαριότητας (αμοιβές και κοινωνική ασφάλιση καθαριστριών, υλικά καθαρισμού).

Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους. 
Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ανεφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των εγκαταστάσεων των διδακτηρίων.
Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της και εν γένει η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής.

Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
Η αμοιβή καθαριστριών και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων.
Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής

Πρόκειται για τη συγχώνευση των υφισταμένων σχολικών επιτροπών, σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πρώην Δήμων Κομοτηνής, Αιγείρου, Ν.Σιδηροχωρίου σε νέο Ν.Π.Δ. Δ

Σκοπός της «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής» είναι:
Η διαχείριση και κατανομή των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).

Οι συντηρήσεις και μικροεπισκευές πάγιου εξοπλισμού εκτός κτιρίων.
Οι προμήθειες εποπτικών μέσων, επίπλων και σκευών, μηχανών γραφείου, βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, γραφικής ύλης και φαρμακευτικού υλικού τα έξοδα καθαριότητας (αμοιβές και κοινωνική ασφάλιση καθαριστριών, υλικά καθαρισμού).

Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους. ε) Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ανεφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

στ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των εγκαταστάσεων των διδακτηρίων.
ζ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της και εν γένει η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής.

η) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
θ) Η αμοιβή καθαριστριών και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων.
ι) η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ "ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε."

Η εταιρία Κ. Καραθεοδωρή A.E. είναι ο κύριος αναπτυξιακός φορέας του Δήμου Κομοτηνής. Ιδρύθηκε το 2009 από το Δ. Κομοτηνής, το Δήμο Μαρωνείας, το Δήμο Ιάσμου και τη Ν. Τσανακλής ΑΕ και λειτουργεί με τη μορφή Αναπτυξιακής  Ανώνυμης Εταιρίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑN.A.Ε. ΟΤΑ). 
Στόχος της Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ είναι η ανάπτυξη του Δήμου Κομοτηνής,  των υπολοίπων ΟΤΑ που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα της εταιρίας καθώς και αυτών του Ν. Ροδόπης στο σύνολο του, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών στους τομείς της Τοπικής Ανάπτυξης, της Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Αειφόρου Διαχείρισης. 
Για το σκοπό αυτό η Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους ΟΤΑ της περιοχής και τα νομικά τους πρόσωπα, συνεργάζεται μ’ αυτά καθώς και με τους άλλους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς του Δήμου Κομοτηνής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ροδόπης, και υλοποιεί δράσεις είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία μ’ αυτούς αναζητώντας και προσελκύοντας πόρους τόσο από εθνικές όσο και κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης. 
Η εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Κομοτηνής και στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο στην οδό Ν. Τσανακλή 15.

Στόχος της Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ είναι η ανάπτυξη του Δήμου Κομοτηνής,  των υπολοίπων ΟΤΑ που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα της εταιρίας καθώς και αυτών του Ν. Ροδόπης στο σύνολο του, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών στους τομείς της Τοπικής Ανάπτυξης, της Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Αειφόρου Διαχείρισης. 

Για το σκοπό αυτό η Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους ΟΤΑ της περιοχής και τα νομικά τους πρόσωπα, συνεργάζεται μ’ αυτά καθώς και με τους άλλους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς του Δήμου Κομοτηνής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ροδόπης, και υλοποιεί δράσεις είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία μ’ αυτούς αναζητώντας και προσελκύοντας πόρους τόσο από εθνικές όσο και κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης. 
Τα αντικείμενα στα οποία αναπτύσσει πρωτοβουλίες η Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ είναι:

• Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής του Δ. Κομοτηνής.

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση  των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και παροχή κοινωνικής μέριμνας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (παιδιά, νέοι, τρίτη ηλικία, γυναίκες, παλιννοστούντες, μειονοτικές ομάδες κα).

• Εκπόνηση μελετών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, καθώς και προσέλκυση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων για επενδύσεις και έργα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, καθώς και συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα.

• Υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν σχέση με την τοπική ανάπτυξη και την αξιοποίηση πρωτοβουλιών που εκπορεύονται και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς, σε συνεργασία με τον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, τους κοινωνικούς φορείς και τις παραγωγικές τάξεις.

• Συμβουλευτική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και άλλους  φορείς, για τη συμμετοχή τους σε Εθνικά και Κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ροδόπης.

• Παροχή υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της τηλεματικής, της διαφήμισης και προβολής με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων και τεχνολογιών αιχμής.

• Επέκταση εργαστηρίων πληροφορικής και τεχνολογιών σε κάθε σχολική μονάδα του Δήμου Κομοτηνής.

• Δημιουργία κέντρων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, πρόσβαση σε δίκτυα και διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε απομακρυσμένους χρήστες που ανήκουν στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και σε άλλες πολιτικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, αθλητικές και άλλες ομάδες.

• Λειτουργία Δικτύου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης της κοινής γνώμης της Κομοτηνής αλλά και του Νομού Ροδόπης για επιχειρηματικά και αναπτυξιακά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της απασχόλησης.

• Ενίσχυση των δράσεων συνέργειας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

• Προώθηση τοπικών προϊόντων, παραδοσιακών επαγγελμάτων που τείνουν να εκλείψουν και καθιέρωση αναπτυξιακών δράσεων διαδημοτικής περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας και σημασίας. • Συνδιοργάνωση και λειτουργία σε συνεργασία με άλλους φορείς ή ιδιώτες προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης.

• Έκδοση βιβλίων και παντός είδους ενημερωτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την τεκμηρίωση και προβολή των δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας.

• Ίδρυση και λειτουργία αστικού Παρατηρητηρίου και Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας καθώς και δομών επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και άλλων που στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικοκοινωνικής θέσης μειονεκτουσών ομάδων του

 Προώθηση Τοπικής ανάπτυξης  

Η Κ. Καραθεοδωρή ΑN.A.Ε. ΟΤΑ είναι ο κύριος αναπτυξιακός φορέας του Δ. Κομοτηνής και ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς φορείς των ΟΤΑ του Ν. Ροδόπης.  Στο πλαίσιο αυτό ο κύριος στόχος της Κ. Καραθεοδωρή είναι η ανάπτυξη των ΟΤΑ της Ροδόπης, ώστε αυτοί να γίνουν ελκυστικότεροι για κατοικία, για εργασία και για εγκατάσταση επιχειρήσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο Δήμο Κομοτηνής, εκπονεί μελέτες αναπτυξιακού περιεχομένου, λειτουργεί Αστικό Παρατηρητήριο και Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας, υποστηρίζει τους Δήμους στην εκπόνηση και την εφαρμογή των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων, συνεργάζεται με τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς και υποστηρίζει την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προσελκύοντας εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για την εφαρμογή των παρεμβάσεων της. Παράλληλα προωθεί την προβολή της περιοχής με δράσεις στον τομέα των εκδόσεων, της διαφήμισης και της ανάδειξης της ταυτότητας της περιοχής.

 
Ενίσχυση Τοπικής οικονομίας
   

Βασικός άξονας παρέμβασης της Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ είναι η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Τοπικής Οικονομίας. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των τοπικών επιχειρήσεων βρίσκονται έτσι στον πυρήνα της παρέμβασης της Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ. Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό η Κ. Καραθεοδωρή προωθεί: 

 • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχονολογίας

• Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις της περιοχής

• Την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής και των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας (ΤΠΕ)

• Την ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, αλλά και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μονάδων

 • Την αποτελεσματική προώθηση των τοπικών στελεχών στην αγορά εργασίας

• Την δικτύωση και την προώθηση συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς

• Την προώθηση δράσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

• Την ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων • Την υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Αειφόρος διαχείριση ΟΤΑ Ροδόπης

Η επίτευξη του βασικού στόχου του Δήμου Κομοτηνής, αλλά και των υπολοίπων ΟΤΑ της Ροδόπης, να γίνουν ελκυστικότεροι για κατοικία, για εργασία και για εγκατάσταση επιχειρήσεων, συνδέεται άμεσα με την αειφόρο διαχείριση των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό η Κ. Καραθεοδωρή υποστηρίζει άμεσα τους Δήμους, τα νομικά πρόσωπα που τους πλαισιώνουν, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στην ανάληψη και υλοποίηση πρωτοβουλιών στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης. 
Ειδικότερα η Κ. Καραθεοδωρή:

 • Αναπτύσσει δράσεις στον τομέα της προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής

 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στους Δήμους για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (παιδιά, νέοι, μειονεκτούντα άτομα, άτομα τρίτης ηλικίας, μετανάστες)

• Υποστηρίζει τους Δήμους συμβουλευτικά  στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με σύγχρονες μεθόδους

 • Προωθεί τη διατήρηση και ανάδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων που τείνουν να εξαφανιστούν

• Υποστηρίζει τους ΟΤΑ στην χάραξη στρατηγικών με στόχο την ανάδειξη τους σε αειφόρους προορισμούς.

Διεύθυνση: Ν. Τσανακλή 15, 69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνο : +30 25310 23165
Fax: +30 25310 23167
E-mail:
 info@karatheodori.org

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.karatheodori.org/

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ   «Ν.ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ» Α.Ε. 

Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Κοινόχρηστων Χώρων «Νέστωρας Τσανακλής» Α.Ε. (Μονομετοχική) είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση, αξιοποίηση, και ανάπτυξη ακινήτων τα οποία ανήκουν στο Δήμο Κομοτηνής και τους Οργανισμούς αυτού ή σε τρίτους και εν γένει τη βέλτιστη εκμετάλλευσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της Δημοτικής Επιχείρησης είναι:
Η παροχή τεχνικής βοήθειας στο Δήμο και σε Τρίτους με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας
Η παροχή τεχνικής βοήθειας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας προς το Δήμο και σε Τρίτους καθώς και Συμπράξεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέας (ΣΔΙΤ)
Η διαχείριση της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας με την εφαρμογή λογιστικών και απογραφικών προτύπων και η εν γένει διαχείριση του Δημοτικού Χαρτοφυλακίου με σκοπό τη χάραξη στρατηγικής καθώς και καλύτερης απόδοσης συντήρησης και αξιοποίησης.
Η πραγματοποίηση κτηματικών εργασιών και δραστηριοτήτων.
Η αγορά και πώληση ακινήτων.
Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και η εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση με τρίτους των έργων, η κτήση, η διάθεση και η ανταλλαγή ακινήτων και η παροχή συμβουλών για θέματα οργάνωσης και εκμετάλλευσης των παραπάνω επενδύσεων.
Η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό του Δήμου ή τρίτων.
Η εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων για την απόκτηση γης και την πραγματοποίηση επενδύσεων.
Η υποβοήθηση του Δήμου για την είσπραξη απαιτήσεών του, που προέρχεται από την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης.
Η παροχή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εγγυήσεων υπέρ τρίτων, ιδία υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή και πιστώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Η αποτελεσματική διαχείριση μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και η γενικότερη εκμετάλλευση της χρήσης δημοτικών ακινήτων.
Η αγορά και εκμετάλλευση-μίσθωση εμπορικά αξιοποιήσιμων δημοτικών ακινήτων, διατηρώντας την προβλεπόμενη χρήση τους με οικολογική και κοινωνική ευαισθησία και με απώτερο στόχο την αύξηση των εσόδων.
Η εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων.
Η καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών των ακινήτων και αποτύπωση αυτών σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων στην περιοχή αναφοράς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με το εκάστοτε ακίνητο.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων αστικής διαχείρισης και αστικού σχεδιασμού καθώς και η εκπόνηση μελετών, έρευνας και ανάλυσης κτηματαγοράς.
Οι επισκευές, ανακαινίσεις καθώς και συντηρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της καθαριότητας ακινήτων και περιουσίας του Δήμου.
Η οργάνωση, πραγματοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων επενδύσεων απευθείας, ή και σε συνεργασία,  με άλλους φορείς  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Διεύθυνση: Βασ.Παύλου 10, 69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνο : 2531-0-80125 και 80127-9
Fax.:           2531-0-80126
E-mail: ntsanaklis@otenet.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ "ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ" Α.Ε.

Η ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στην πόλη της Κομοτηνής. Αποτελεί μια Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ο.Τ.Α. η οποία διέπεται από το νομικό καθεστώς των ν. 3604/2007, 3852/2010 και Κ.Ν. 2190/1920. Μέτοχοι της εταιρείας είναι ο Δήμος Κομοτηνής σε ποσοστό 99% και η Ν. Τσανακλής Α.Ε. σε ποσοστό 1%. Διοικείται  από εννεαμελές Δ.Σ. και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο καταστατικό της σε συνδυασμό με τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών, τον Κανονισμό Προμηθειών, τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Διοίκησης, τους Ν.3852/2010, Ν. 3604/2007 και Ν. 2190/1920 λειτουργεί και διοικείται με απώτερο σκοπό την επίτευξη των σκοπών ιδρύσεως της.
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών παραγωγής, τυποποίησης, εμπορίας και πιστοποίησης τροφίμων και επισιτισμού – η παραγωγή και εμπορία αγροτικών (φυτικών και κτηνοτροφικών) προϊόντων – η λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων – η ενίσχυση των εμπόρων και των μικρό παραγωγών του Δήμου Κομοτηνής αλλά και του Νομού Ροδόπης – η αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου και η διαχείριση και εκμετάλλευση εν γένει τουριστικών και πολιτιστικών πόρων.

Αναλυτικότερα ο σκοπός της εταιρείας επιτυγχάνεται διαμέσου:

της λειτουργίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Κομοτηνής καθώς και της συμμετοχής σε αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση, βελτίωση, εκμετάλλευση και λειτουργία των Σφαγείων και συναφών δραστηριοτήτων, όπως αλλαντοποιείο, κονσερβοποιείο και εργαστήριο κρεατοσκευασμάτων.
της λειτουργίας εκμετάλλευσης και διαχείρισης του Τουριστικού Περιπτέρου Νυμφαίας καθώς και της συμμετοχής σε αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση, βελτίωση εκμετάλλευση και λειτουργία της επιχείρησης και την αξιοποίηση μέσω συναφών δραστηριοτήτων της γύρω περιοχής.
της παραγωγής εμπορίας και διάθεσης ζωικών και αγροτικών προϊόντων και παραγώγων τους.
της ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων παροχής υπηρεσιών σίτισης και εμπορίας προτυποποιημένων προϊόντων σίτισης.
της εκμετάλλευσης πάσης φύσεως δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα.
της καθιέρωσης σήματος τοπικών Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων και της δημιουργίας συστήματος πιστοποίησης σήματος για τα τοπικά προϊόντα.
της προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων της περιοχής.
της διαχείρισης εγκαταστάσεων επισιτισμού και ψυχαγωγίας που παραχωρούνται από τον Δήμο Κομοτηνής και άλλους φορείς

Διεύθυνση: Βασ.Παύλου 10, 69100, Κομοτηνή