Αντιδήμαρχοι

Α. Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Συντονισμού και Καθημερινότητας, κ. Ευστράτιος Τσακιρίδης 

α.  αρμοδιότητες:

εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, β) Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, γ) Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και δ) Διοικητικής Μέριμνας.  Ενδεικτικά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

 • εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου,
 • έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας,
 • έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
 •  εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,
 •  λειτουργία των Κ.Ε.Π.,
 •  συντονισμό των Νομικών Προσώπων του Δήμου και την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας τους
 •  λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια,
 •  διαχείριση και εποπτεία της Γραμμής του Δημότη,
 • εποπτεία και διαχείριση του συστήματος  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων
 •  μέριμνα για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες,
 • παρακολούθηση την τήρηση και σχεδιασμό των τυχόν επικαιροποιήσεων της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 • συντονισμό και την παρακολούθηση θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους καθ’ ύλη Αντιδημάρχους.

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

 

β. έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθενται κατ΄ άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο  ή στη Γενική Γραμματέα του Δήμου ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.

 

Β. Αντιδήμαρχος Οικονομικών θεμάτων, Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτριος Πολιτειάδης 

 

α.  αρμοδιότητες:

εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τα τμήματα: α)Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθήκης, β) Προμηθειών/Υλικών/Εξοπλισμού Υπηρεσιών, γ)Ταμείου και δ)Εσόδων και Περιουσίας. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

 • σύνταξη προϋπολογισμού, εκκαθάριση δαπανών, διαδικασίες διενέργειας προμηθειών του Δήμου,
 • εποπτεία και παρακολούθηση των εισηγήσεων που αφορούν τέλη ανταποδοτικού ή μη χαρακτήρα,
 • εποπτεία και παρακολούθηση που αφορούν τη δημοτική περιουσία,
 • παρακολούθηση της έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων του τμήματος Λογιστηρίου καθώς και των πληρωμών που διενεργούνται από το τμήμα του Δημοτικού Ταμείου,
 • παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των προγραμματικών συμβάσεων στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος,
 • να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρα 58 παρ.1 περιπτ.ε και 59 ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

 

Όλες τις αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στο Δήμο κατά τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στην ενότητα β΄ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του τμήματος αλιευτικών και υδρογεωλογικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

 

 • εποπτεία σε θέματα του τμήματος Αγροτικής, κτηνοτροφικής ανάπτυξης,
 • εποπτεία σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης-καταπολέμησης της ανεργίας,
 • εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των θεμάτων του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Σε σχέση με το συγκεκριμένο τμήμα μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

α) έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα,

β)έκδοση αδειών περιπτέρων καθώς και την ευθύνη και παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου νόμου για τα περίπτερα,

γ)έκδοση αδειών στάσιμων παραγωγών αλλά και αδειών για υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες,

δ) την εποπτεία και παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση,

 

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

 

β.  έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών καθώς και αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις που ανάγονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου και επιπλέον την υπογραφή επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄ άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.

 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν όλες τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και  για την καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των οργανικών μονάδων που ανήκουν στην υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

 

Γ.  Αντιδήμαρχος Έργων, Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού,  κ. Δημήτριος Καρασταύρου 

 

α.  αρμοδιότητες:

 • εποπτεία της υποστήριξης των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων Προγραµµάτων Δράσης του Δήμου,
 • διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηματοδότησης, για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
 • εποπτεία των διαδικασιών  συγκέντρωσης και τεκμηρίωσης στατιστικών στοιχείων, μελετών και ερευνών αναπτυξιακού περιεχομένου,
 • εποπτεία των συστημάτων της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου, υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών,
 • ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δήμου,
 •  εποπτεία για τη Διαχειριστική Επάρκεια που σχετίζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού,
 • αρμοδιότητα του σχεδιασμού και υποβολής φακέλων υποψηφιότητας σε προγράμματα,
 • εποπτεία της  ενημέρωσης των οργάνων διοίκησης του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράµµατα  συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα Σ∆ΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα, κλπ),
 • μέριμνα για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των    επί Μέρους λειτουργιών του Δήμου,
 •  συνεργασία µε Ο.Τ.Α της χώρας για θέματα σχεδιασμού έργων,
 •  μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης,
 • εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του,
 • μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του,
 • μεριμνά για θέματα σχεδιασμού και ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, οδοσήμανσης, και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών, καθώς και της παρακολούθησης και της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
 • θέματα ενδοδημοτικής αστικής συγκοινωνίας
 • είναι υπεύθυνος των Τεχνικών Έργων και εργασιών αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,
 •  εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας,
 • προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια σε ζητήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών των αρμοδίων διευθύνσεων του Δήμου, πλην αυτών που ρητά έχουν ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο   Περιβάλλοντος  Καθαριότητας και Πράσινου.

 

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

 

β. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη της καλής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν τις υπηρεσίες τεχνικών, υποδομών και πολεοδομίας.  

 

Δ. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, κ. Ισμαήλ Λεβέντ  

 

α.  αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη της καθαριότητας: α) όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, β) των χώρων των δημοτικών κοιμητηρίων και της αποκομιδής  και διαχείρισης των απορριμμάτων , αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Ενδεικτικά ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν:

 • λειτουργία και ασφάλεια των υποδομών και εγκαταστάσεων  Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος , ΧΥΤΑ Κομοτηνής,
 • επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου,
 • ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας,
 •  δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου,
 •  προστασία της δημόσιας υγείας,
 •  απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων,
 • ευθύνη του Γραφείου  Κίνησης,
 • ευθύνη των θεμάτων Πολιτικής  Προστασίας,
 • ευθύνη των εν γένει συντηρήσεων του Τμήματος Υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων και εν γένει συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου,

 

 

β.- Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη της καλής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν το περιβάλλον.  

 

 

Ε.  Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων & Αλληλεγγύης,  κ. Ιωάννης Μουρτίδης 

α.  αρμοδιότητες:

 • εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Κοινωνικής Αρωγής και Υγείας, β) Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, γ)Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας των Φύλων και δ)Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:
 • κοινωνική προστασία, πρόνοια και αλληλεγγύη (κέντρο σίτισης απόρων, ξενώνας φιλοξενίας απόρων, ξενώνας κακοποιημένων γυναικών),
 • εποπτεία εφαρμογής των αρμοδιοτήτων περί προνοιακών επιδομάτων και εν γένει των μεταφερόμενων στο Δήμο από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σχετικών προνοιακών αρμοδιοτήτων,
 • εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο δράσης αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου που εξυπηρετούν κοινωνικές δομές (ΔΕΚΕΠΑΚ, ΚΕΜΕΑ) τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών των Νομικών Προσώπων του Δήμου που εμπλέκονται στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης,
 • Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις για την Νεολαία, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης και διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις  καθώς και την ανάπτυξη υποστήριξης δράσεων εθελοντισμού,
 •  διαχείριση  προγραμμάτων  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης.

 

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

 

β. έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄ άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.

 

 

ΣΤ. Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα & Οικισμών,  κ. Αχμέτ Εμρέ

 

α.  αρμοδιότητες:

 

 • ευθύνη των θεμάτων πρωτογενούς τομέα,
 • ευθύνη των Δασών, των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 • γενικό συντονισμό των προέδρων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
 • παρακολούθηση και διαχείριση ειδικών θεμάτων που αφορούν τους οικισμούς του Δήμου.

 

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

 

β. έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄ άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.

 

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριο Πολιτειάδη που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ευστράτιο Τσακιρίδη.

 

5. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες δεν έχουν περιοριστικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους Αντιδημάρχους να αντιμετωπίζουν και πλείστα άλλα προβλήματα που προκύπτουν και συνάδουν με τις αρμοδιότητες των αντιστοίχων Διευθύνσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής, για την καλύτερη λειτουργία του.

 

6. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

 

7. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-9-2019 και δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και αναρτείται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, καθώς επίσης και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».