Αντιδήμαρχοι

Κατερίνα Ιωαννίδου

Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Συντονισμού

Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, β) Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, γ) Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και δ) Διοικητικής Μέριμνας. Ενδεικτικά ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν:

1. την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου,

2. την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας,

3. την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,

4. την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,

5. τη λειτουργία των Κ.Ε.Π.,

6. το συντονισμό των Νομικών Προσώπων του Δήμου και την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας τους

7. τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια,

8. την εποπτεία και ευθύνη του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων,

Επίσης είναι αρμόδιος για την έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθενται κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή στη Γενική Γραμματέα του Δήμου ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.

Δημήτριος Πολιτειάδης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών θεμάτων, Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Απασχόλησης

Εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τα τμήματα: α)Λογιστηρίου,Προϋπολογισμού,Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθήκης, β) Προμηθειών/Υλικών/Εξοπλισμού Υπηρεσιών, γ)Ταμείου και δ)Εσόδων και Περιουσίας. Ενδεικτικά ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν:

1. σύνταξη προϋπολογισμού, εκκαθάριση δαπανών, διαδικασίες διενέργειας προμηθειών του Δήμου

2. εποπτεία και παρακολούθηση των εισηγήσεων που αφορούν τέλη ανταποδοτικού ή μη χαρακτήρα

3. εποπτεία και παρακολούθηση που αφορούν τη δημοτική περιουσία

4. παρακολούθηση της έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων του τμήματος Λογιστηρίου καθώς και των πληρωμών που διενεργούνται από το τμήμα του Δημοτικού Ταμείου

5. την παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των προγραμματικών συμβάσεων στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος,

6. να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρα 58 παρ.1 περιπτ.ε και 59 ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία,

Επίσης είναι αρμόδιος την έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών καθώς και αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις που ανάγονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου και επιπλέον την υπογραφή επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.

 

Τζιχάν Ιμάμογλου

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στο Δήμο κατά τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στην ενότητα β΄ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του τμήματος αλιευτικών και υδρογεωλογικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν:

1. Την εποπτεία σε θέματα του τμήματος Αγροτικής, κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

2. Την εποπτεία σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης-καταπολέμησης της ανεργίας.

3. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των θεμάτων του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Σε σχέση με το συγκεκριμένο τμήμα μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

α) την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα

β) την έκδοση αδειών περιπτέρων καθώς και την ευθύνη και παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου νόμου για τα περίπτερα

γ) την έκδοση αδειών στάσιμων παραγωγών αλλά και αδειών για υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες

δ) την εποπτεία και παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμηση

Επίσης είναι αρμόδιος για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν όλες τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες καθώς και για την καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των οργανικών μονάδων που ανήκουν στην υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

Ιωάννης Μουρτίδης

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Υποδομών και Πολεοδομίας

Έχει την ευθύνη της καθαριότητας: α) όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, β) των χώρων των δημοτικών κοιμητηρίων και της αποκομιδής  και διαχείρισης των απορριμμάτων , αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Ενδεικτικά ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν:

1. την λειτουργία και ασφάλεια του ΧΥΤΑ Κομοτηνής,

2. την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου,

3. της ευθύνης της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού,

4. την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας,

5. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου,

6. Την προστασία της δημόσιας υγείας,

7. την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

8. των Τεχνικών Έργων και εργασιών αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,

9. της εποπτείας και ευθύνης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας,

10. Θέματα ενδοδημοτικής αστικής συγκοινωνίας,

11. Θέματα σχεδιασμού και ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, οδοσήμανσης, και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών, καθώς και της παρακολούθησης και της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου .

Επίσης είναι αρμόδιος για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη της καλής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν το περιβάλλον καθώς και των υπηρεσιών των υποδομών και Πολεοδομίας.

Νικόλαος Σωτηρακόπουλος

Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων & Αλληλεγγύης

Είναι αρμόδιος για:

1. την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Κοινωνικής Αρωγής και Υγείας, β) Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, γ)Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας των Φύλων και δ)Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

2. την κοινωνική προστασία, πρόνοια και αλληλεγγύη (κέντρο σίτισης απόρων, ξενώνας φιλοξενίας απόρων, ξενώνας κακοποιημένων γυναικών)

3. την εποπτεία εφαρμογής των αρμοδιοτήτων περί προνοιακών επιδομάτων και εν γένει των μεταφερόμενων στο Δήμο από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σχετικών προνοιακών αρμοδιοτήτων.

4. την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο δράσης αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου που εξυπηρετούν κοινωνικές δομές (ΔΕΚΕΠΑΚ, ΚΕΜΕΑ) τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών των Νομικών Προσώπων του Δήμου που εμπλέκονται στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης,

5. τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις για την Νεολαία, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης και διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις καθώς και την ανάπτυξη υποστήριξης δράσεων εθελοντισμού.

Επίσης είναι αρμόδιος για την έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.

 

Ριτβάν Μολλά Ισά

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα & Οικισμών

Είναι αρμόδιος για:

1. Την ευθύνη των θεμάτων πρωτογενούς τομέα,

2. Την ευθύνη των Δασών, των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

3. Τον γενικό συντονισμό των προέδρων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,

4. Την παρακολούθηση και διαχείριση ειδικών θεμάτων που αφορούν τους οικισμούς του Δήμου.

Επίσης είναι αρμόδιος για την έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.