Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής της Περιόδου 2007-2010

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
  1. Το άρθρο 86 ν. 3463/2006
  2. Τα άρθρα 203 έως 207 ν.3463/2006
  3. Την αριθμ. 18183/2-4-2007 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ ά βαθμού».
  4. Την αριθμ. 45038/8-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 18183/2-4-2007 Υπουργικής Απόφασης».
  5. Το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασίες κατάρτισης παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
  6. Την αριθμ. 66/50837/14-9-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
γνωστοποιεί σε όλους τους πολίτες, τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους του Δήμου Κομοτηνής ότι ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Δήμου Κομοτηνής της περιόδου 2007-2010, μετά την ψήφισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 79/2008 απόφαση, θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 17η Απριλίου 2008.
 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί αρχικά να λάβει γνώση καθώς και να καταθέσει προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής http://www.komotini.gr, και έντυπα από την Γραμματεία του Προέδρου του ΔΣ.
 
 
 
Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στις τρεις συναντήσεις «Κοινωνικού Διαλόγου επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δ. Κομοτηνής» που διοργανώνονται από Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και συγκεκριμένα :
 
Ø      01/04/08 – θεματικό πεδίο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, Αμφιθέατρο Α., 18:30μμ – 20:30μμ
Ø      02/04/08 – θεματικό πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ, Αμφιθέατρο Α., 18:30μμ – 20:30μμ
Ø      03/04/08 – θεματικό πεδίο ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», Αμφιθέατρο Α., 18:30μμ – 20:30μμ
 
Μετά την ολοκλήρωση του Κοινωνικού Διαλόγου και της Διαβούλευσης, οι προτάσεις των παραγωγικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων και κάθε Κομοτηναίου Πολίτη θα αξιολογηθούν και θα ενσωματωθούν με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής στο Στρατηγικό Σχέδιο. Στη συνέχεια θα εκπονηθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και θα έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Η συμμετοχή όλων των Κομοτηναίων στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή στον σχεδιασμό των δράσεων και των έργων της δημοτικής περιόδου που ολοκληρώνεται το 2010, διασφαλίζει την κοινωνική συνηγορία και προωθεί την κοινωνία πολιτών στο Δήμο μας.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ
 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΚΟΤΣΑΚΗΣ
 

 

 

 

Ισχύει μέχρι: 
17/04/2008
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση