Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής

Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» με κωδ. ΟΠΣ 112211

Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής», που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.4 « Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες».

Το έργο αποσκοπεί στη συνολική αντιμετώπιση ζητημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου  Κομοτηνής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία από τον φορέα ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Διαδικτυακή και Φωνητική Πύλη Εξυπηρέτησης) το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την ενημέρωση, την εξυπηρέτηση και τη συμμετοχή του πολίτη και της επιχείρησης.
 
Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 148 του Ε.Π. ¨ΚτΠ¨ (κωδικός ΟΠΣ έργου 112211) και συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και στο ποσό των 159.663,87 ε χωρίς το ΦΠΑ 19%.
 
Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 08-02-2008 έως 17-02-2008
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης
 
Στοιχεία επικοινωνίας :
 
Δήμος Κομοτηνής, www.komotini.gr
Πάσσου Δέσποινα, e-mail: tydkomot@otenet.gr
Τηλ. 25310-24444, 25313-52426

O

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ
Ισχύει μέχρι: 
17/02/2008
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση