Δημόσια Διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του "ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

Ο Δήμος Κομοτηνής στο πλαίσιο της εκπόνησης του "ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" θέτει σε δημόσια διαβούλευση την  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του  Ε.Π.Σ, ώστε  κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να  διατυπώσει τις απόψεις του ηλεκτρονικά εφόσον το επιθυμεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ'αριθ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β’ 1225), όπως έχει τροποποιηθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ. 40238/2017 (Β’ 3759),  ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/38181/2695/2022 (Β’ 1923) και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/76515/5170/22 (Β’ 3999).

Ισχύει μέχρι: 
30/03/2023

Εισάγετε το σχόλιό σας για το θέμα

lorem ipsum for info

Προσθήκη νέου σχολίου

Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 32 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: txt pdf img png doc docx.
CAPTCHA
Πληκτρολογήστε τους παρακάτω χαρακτήρες όπως ακριβώς τους βλέπετε για να περάσετε το σύστημα ασφαλείας