Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Μέσω Φορητών Συσκευών και Ασυρμάτων Ευρυζωνικών Δικτύων για τον Πολίτη /Επισκέπτη και το Προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής

 

 Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» με κωδ. ΟΠΣ 131762

 Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», που έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.2 « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ » του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που θα αναπτυχθούν στο Δήμο Κομοτηνής.

 Για την επίτευξη αυτού του στόχου

- Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού-πολιτισμικού προϊόντος του Δήμου Κομοτηνής παρέχοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης με πληροφορίες αξιοθέατων, διαδρομών, ψυχαγωγίας, καταλυμάτων κ.α.

-Θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν καινοτόμες τεχνικές για την υποστήριξη μιας σειράς τοπικών δημοτικών υπηρεσιών διευκολύνοντας έτσι το έργο των υπαλλήλων του δήμου και προς το γενικότερο όφελος των κατοίκων

 Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 192 του Ε.Π. ¨ΚτΠ¨ (κωδικός ΟΠΣ έργου 131762) και συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 234.750,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και στο ποσό των 198.949,58 € χωρίς το ΦΠΑ 19%.

 Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 29-04-2009 έως 10-05-2009

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης

 Στοιχεία επικοινωνίας : Δήμος Κομοτηνής, www.komotini.gr

                                       Πάσσου Δέσποινα, e-mail: tydkomot@otenet.gr

                                                                Τηλ. 25310-24444, 25313-52426

                   Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ισχύει μέχρι: 
10/05/2009
Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση