Προγράμματα διακρατικής συνεργασίας

GREENSPOTS

Innovative and environmentally friendLy Network for the Development and Promotion of Entrepreneurship (Καινοτόμο και Περιβαλλοντικά φιλικό δίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας)
Διασυνοριακό Πρόγραμμα: Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013
Kύριος σκοπός είναι η συνεργασία μεταξύ των εταίρων ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις του και να προχωρήσουν στον (επανα)σχεδιασμό του κοινού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή, θέτοντας τη βιωσιμότητα στον  πυρήνα της πολιτικής τους.
Η Κ. Καραθεοδωρή είναι επικεφαλής εταίρος του έργου.

Προυπολογισμός: 783.902,00 €
Ιστοσελίδα: http://www.greenspotstourism.eu/

GIMMIE SHELTER

 Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups (Κοινή στρατηγική για την κοινωνική προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων)
Διασυνοριακό Πρόγραμμα: Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων παιδιών τα οποία πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης με πολλούς τρόπους. Η Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος του έργου.

Προϋπολογισμός:  2.300.000,00 €

BASACA

Black Sea Areal for Culture and Art – Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας για τον Πολιτισμό και την Τέχνη
Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Μαύρης Θάλασσας 2007-2013Σκοπός του προγράμματος είναι η κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού για τη δημιουργία κοινού πολιτιστικού περιβάλλοντος στις κοινότητες της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. 

Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος του έργου.

Προϋπολογισμός:  297.288,88 €

OUTLAND

Ανάπτυξη Ανοικτών Πρωτοκόλλων και Εργαλείων για την Εκπαίδευση-Κατάρτιση Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών (Δασικών Πυρκαγιών) Σε Ελλάδα-Βουλγαρία
Διασυνοριακό Πρόγραμμα: Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013
Βασική επιδίωξη του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας στη διαχείριση φυσικών καταστροφών (δασικές πυρκαγιές), με εκπαιδευτικά βοηθήματα, βάσεις δεδομένων, αλλά και τις αναγκαίες υποδομές, εργαλεία και μηχανισμό για τη λειτουργία σε διασυνοριακό επίπεδο από τους ίδιους τους εθελοντές σε Ελλάδα και Βουλγαρία και μετά το πέρας του προγράμματος.

Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει ως εταίρος στο έργο και η Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. παρέχει τεχνική υποστήριξη.
Προϋπολογισμός: 1.157.379,50 €

Ιστοσελίδα: http://www.outland-project.eu/

ORIENTGATE

Structured network for integration of Climate  knowledge Into policy and territorial planning
Διακρατικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe - SEE)
Αντικείμενο του προγράμματος είναι ο σχηματισμός δικτύου για την ενσωμάτωσης της γνώσης στον τομέα του περιβάλλοντος στο σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών. Ο Δήμος Κομοτηνής είναι στρατηγικός συνεργαζόμενος εταίρος και παρατηρητής. Τις ενέργειες για τη συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα αλλά και την ανάληψη της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο ανέλαβε η Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε.

Ιστοσελίδα:  http://www.orientgateproject.org/