Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας, συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δίκτυο ή κάθε είδους πρωτοβουλία που θεωρείτε ότι μπορεί να ενδιαφέρει τον Δήμο Κομοτηνής, μπορείτε να απευθύνεστε

στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής και
το Αυτοτελές Γραφιά Προγραμματισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση tydkomot@otenet.gr, είτε
στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δημου Κομοτηνής, Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@karatheodori.org