: To site . !
   
 :
 
 

. , . 9.00 .. –17.00 .. (.2531-0- 22411). 1976 ’ . , .., ’ . , , , . , , , , , .

, ( , , 4000 ..), ( , , 450-400 ..), ( , , 440 ..), ( , , 4 . ..), ( – 1992 -, , , 1 . ..), ( , 500 ..) .
(24 , 950 .) (193-211 .), . ( 40 –) (500 ..). , .
, , .
 
( )
, . , , (1370).
() , , (1363).
 
. 1913.   , ,   . 2531-0-22642.
 
   
1962. 1989 . . , . , , , , , , , , . . .
 
( ), 18 . , , , . ( ) 10 .. –1.., . 2531-0-25975, . 13. , .
 

. 18.2.1995. , - (). , , : , . ’ , , . ’ . ’ . ’ , , .   . & . 6977585844 www.romagr.gr.
 
 
 
 
, , ,
- -
 
 
10 – . , ,                 19  20
19 . 20.  
, . . , , .  
, , , , , . . .   
, . , , « » .  
-, M  . , , , 19 . 20, .  
     9:00 ..  14:00 ..  10:00 ..  14.00 .. 18:00-20:00. : 2531-0-30313.
 
 
  
 
 
 « »
  , .           . 93,   .
                 .          700 ’  (,  , )   .
  :  
  •           .
  •    , , ,    .
  • .
  •   .
  •   .
  •   , ,  ,        .
  •           .
  •   .
  • , , , ,  .  
  «. »        . 
         (CONSTANTIN CARATHEDORY – GESAMMELTE MATHEMATISCHE SCHRIFTEN BAND 1,3,4,5 (H ), CONSTANTIN CARATHEODORY –GESAMMELTE MATHEMATISCHE SCHRIFTEN BAND 1,2,3,4 ( ), MASS YND IHRE ALGEBRAISERUNG , C. CARATHEDORY REELE FUNKTIONEN BAND 1 ZAHLEN/PUNKTIIONEN FUNKTIONEN .,.   . Einstein , Rosenthal ,Kneser ,    ,   ..,       . www.karatheodori.gr
: 09:00.. - 14:00 .. . & 18:00 -20:00.. 10:00-14:00.  .
: 25310-85640 Fax: 2531-085641
 
 
 
            ,       .         Leader+,         .
                       ,           .
      .     ,       .         . , ,       .     3-14 .
    .         , .
    ,   .
          ,     .
 
      :
 
*  
*    
*     , , , ,   .
*      
*  
*    
   :  - 09:30 - 14:00.   .   : 2531031022.

 

  . , , . ..... . , 18/05/2009 . 1903-1905(6)   . 64 . , 1880, . , .
  , .   , , . () , . , . ( ). , . , , .
, , , , , , , , . , 20 , . , , ().
  :   – 09:00 – 14:00 , 10:00 -14:00. 18:00-20:00, (  )  2531031022.
 
 
 

 

 Media


| | Links
|Untitled Document
25313-52400-410
FAX 25310-22756
25310-82177
... 25310-83300
.... 25310-22797
25310-22222
25310-22100
.... 25310-22912
... 25310-22650
25310-22411

Κατασκευή ιστοσελίδων | i-magic Web Media Studio Κατασκευή ιστοσελίδων i-magic Copyright 2007 - All Rights Reserved 
Ìå ôçí åðéöýëáîç ðáíôüò äéêáéþìáôïò, áðáãïñåýåôáé ñçôÜ ç áíáðáñáãùãÞ êáé ÷ñÞóç 
ôïõ õëéêïý ìÝñïõò Þ ïëüêëçñïõ áõôïý ôïõ äéêôõáêïý ôüðïõ ÷ùñéò ôçí Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç